Home · Blog · Warsztat unijny – zaproszenie – projekty EFS
Monika Czerwińska – szkolenia HR
Blog - szkolenia biznesowe, eventy integracyjne oraz gry strategiczne.

Warsztat unijny – zaproszenie – projekty EFS

W związku z raportowaniem projektu nr TNS/91 7 6 /2014 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą ocenie wydatkowania budżetu z Amerykańskiego Funduszu Wyrównawczego
Harmonogram dyskusja podczas konferencji przewiduje wymienione tu podgrupy zadaniowe:
 • Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 3)
 • Ocena wpływu polityki spójności na rozwój miast polskich (w ramach ewaluacji ex post NPR 2004-2006)
 • Analiza wniosków złożonych w ramach dwóch konkursów do Działania 1.5 „Rozwój przedsiębiorczości” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013
 • Ocena realizacji celu 6 PO IG Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce w połowie okresu programowania
 • Ocena stopnia wdrożenia funduszu EFS na przykładzie kursu podyplomowego Miękkie Szkolenia Handlowe
 • Analiza kryteriów wyboru projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 • Analiza systemu wskaźników w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
 • Projekty systemowe komponentu regionalnego realizowane przez Instytucję Pośredniczącą PO KL
 • Weryfikacja założeń Prognozy Oddziaływania na Środowisko Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 • Stan przygotowania i analiza najważniejszych problemów w realizacji projektów transportu miejskiego w obszarach metropolitarnych przewidzianych do finansowania w ramach POIiŚ
 • Ocena stopnia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006
 • Badanie jakości i wpływu projektów zrealizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 na podniesienie i zmianę kwalifikacji oraz umiejętności kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw województwa pomorskiego
 • na spełnianie przez Polskę kryteriów z Maastricht"
  Program zostany przeanalizowany w aspekcie analizy ex post w następujących dotowanych branżach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów
 • Produkcja pojemników metalowych
 • Produkcja pozostałych mebli
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych
 • Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego
 • Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych
 • Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
 • Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody
  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: myślenicki oraz m. Ruda Śląska
  Upoważnieni beneficjenci to: Spółdzielnia Socjalna "SZKLANY ŚWIAT BOMBKI", Zakłady Cementowo Wapiennicze Górażdże S.A. , LPG House, PLUS-MED Marzena Matysik-Płomińska Sklep Medyczno-Ortopedyczny, Wyszkowska Telewizja Kablowa Spółka z o.o. , Enter Net Plus Sp. z o.o. , BlueMed Jerzy Spólnicki, Grzegorz Rutkowski, Łukasz Matura s.c., EASYDOT SOFTWARE Sp. z o.o., K-Lamin Andrzej Filipek, MYWEDDSPACE , PREGO , ZMM MAXPOL ZPCHR Andrzej Polak, ELDOM P.P.H.U. DOROTA PAŁUBICKA, Novotherm Sp. z o.o., HOTEL WARSZAWIANKA CENTRUM KONGRESOWE
  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.

  09.06.2015. 00:02